Regulamin

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH

§ 1. Zagadnienia ogólne

1. Biuro Tłumaczeń SLOVEO (w dalszej części tekstu: Zleceniobiorca) jest firmą świadczącą usługi tłumaczeniowe na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Usługi tłumaczeniowe świadczone są dla klientów instytucjonalnych (instytucji państwowych, organizacji, firm) oraz klientów indywidualnych nazywanych dalej Zleceniodawcą.
3. Niniejszy regulamin określa warunki współpracy oraz realizacji zamówienia składanego przez Zleceniodawcę, chyba że Strony postanowią inaczej. Złożenie zamówienia bez szczegółowych zastrzeżeń oznacza akceptację niniejszych Warunków Świadczenia Usług Tłumaczeniowych (w dalszej części tekstu: Regulamin).

§ 2. Składanie i potwierdzenie zamówienia

1. Zamówienie uważa się za wiążące po otrzymaniu przez Zleceniobiorcę potwierdzenia drogą pisemną lub mailową.
2. Wszelkie warunki zamówienia powinny zostać uzgodnione przed potwierdzeniem zamówienia. Wszelkie zmiany warunków realizacji zamówienia wymagają akceptacji drugiej Strony.
3. Potwierdzenie zamówienia ze strony Zleceniobiorcy odbywa się na podstawie przesłanego przez Zleceniodawcę tekstu.
4. Jeżeli potwierdzenie zamówienia następuje na podstawie okazania jedynie części tekstu, ważność potwierdzenia dla pozostałych części zależy od podobieństwa do okazanych oraz zgodności z deklarowanym przez Zleceniodawcę podobieństwem tychże części tekstu.
4. Podstawą rozliczenia zamówienia na tłumaczenie zwykłe jest strona obejmująca 1800 znaków ze spacjami oraz 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych), liczonych według stron oryginału pod warunkiem, że tekst oryginału dostarczono w wersji edytowalnej (dokument *doc, *docx). W przeciwnym razie rozliczenie odbywa się na podstawie tekstu docelowego (tłumaczenia).
5. Pierwsza rozpoczęta strona tłumaczenia liczona jest jako pełna. Każda kolejna zaokrąglana jest do połówek, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 3. Odbiór zamówienia i weryfikacja tłumaczenia

1. Gotowe tłumaczenie zostanie przekazane pocztą elektroniczną lub w formie papierowej na adres wskazany przez Zleceniodawcę, chyba że Strony postanowią inaczej.
2. Dodatkowa weryfikacja tłumaczenia przed jego oddaniem jest wykonywana na specjalne życzenie Zleceniodawcy.
3. Po oddaniu gotowego tłumaczenia Zleceniobiorcy przysługuje 14 dni na jego weryfikację.
4. Termin wskazany w ust. 2 obowiązuje jako termin zgłaszania wszelkich roszczeń i reklamacji na podstawie zarzutu popełnienia błędów w tłumaczeniu.
5. Za datę sprzedaży uważa się datę oddania gotowego tłumaczenia. Rozliczenie odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę z 7-dniowym terminem płatności (chyba że Strony postanowią inaczej).

§ 4. Warunki realizacji i składania reklamacji

1. Zleceniobiorca zobowiązuje sie do realizacji zamówienia w sposób profesjonalny, wedle najlepszej swojej wiedzy i doświadczenia.
2. Granicę odpowiedzialności finansowej Zleceniobiorcy stanowi umówiona i zapłacona kwota wynagrodzenia za dane zamówienie bez kumulacji z innymi zamówieniami, nawet objętymi jedną umową.
3. Zleceniobiorca nie odpowiada za niedotrzymanie terminu z przyczyn od niego niezależnych (awaria techniczna, choroba tłumacza wykonującego zamówione tłumaczenie oraz działanie siły wyższe). O wystąpieniu okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminową realizację zamówienia Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby zaoferować Zleceniodawcy alternatywne rozwiązania uskuteczniające realizację zamówienia.
5. Autorskie prawa majątkowe Zleceniobiorca nabywa po uiszczeniu należności za zrealizowane zamówienie na podstawie faktury VAT, o której mowa w § 3 ust. 4.
6. Zleceniobiorca nie odpowiada za błędy wynikające z wad tekstu oryginalnego (nielogiczność i nieczytelność tekstu, błędy merytoryczne), jak również za sytuację, w której właściwości jednego z języków (lub obydwu) uniemożliwiają dokonanie precyzyjnego tłumaczenia.
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za tłumaczenia wykonane w trybie pilnym i ekspresowym, tzn. przekraczającym 5 stron tłumaczenia dziennie. Podstawą reklamacji w takim przypadku mogą być wyłącznie poważne błędy merytoryczne.
8. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej ze wskazaniem jej zasadności. Zleceniobiorca ma obowiązek rozpatrzyć ją do 5 dni od daty jej otrzymania.
9. Zleceniobiorca zastrzega sobie wyłączne prawo do korekty tłumaczenia poddanego reklamacji.
10. Strony dążyć będą do unikania sporów, zaś wszelkie kwestie sporne rozwiązywane będą w pierwszej kolejności polubownie.

§ 5. Odstąpienie od realizacji zamówienia

1. Zleceniodawca bez podania przyczyny może odstąpić od realizacji zamówienia w dowolnym momencie. Zobowiązany jest on jednak do uregulowania wynagrodzenia za wykonaną już część tłumaczenia.
2. Zleceniodawca może zawiesić realizację zamówienia na określony czas. Po wznowieniu realizacji Strony uzgodnią kolejny termin oddania tłumaczenia.
3. Zawieszenie lub odstąpienie od realizacji zamówienia należy złożyć drogą pisemną (w tym także pocztą elektroniczną).

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do całkowitej poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które pozyskał w drodze realizowanego zamówienia.
2. Jeżeli zmiana Regulaminu nastąpi w trakcie realizacji zamówienia, obowiązują wyłącznie wersja Regulaminu, która została przedstawiona Zleceniobiorcy w momencie składania zamówienia.
3. W przypadku stałej współpracy, o zmianie Regulaminu Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę.